Etik Kurulu

 

YK tarafından kıdemli üyeler arasından gizli oyla, iki yıl için seçilen 5 kişiden oluşur. Etik Kurul’dan kolorektal cerrahi alanında; hekim- endüstrisi ilişkileri, hekim-hekim, hekim-hasta ilişkileri ve yayın etiği konularında derneğin özgül ilkelerini geliştirilmesi, kongre ve diğer sürekli eğitim etkinliklerinde bu etik ilkelere uyulması için YK’na önerilerde bulunması beklenir.

Etik  kurulu meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikayetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için YK’na öneri vermek yetkisindedir. Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları; YK’nun üyelerle ilgili şikâyetlerini araştırır. Üyelikten çıkarılma ilk genel kurulda karara bağlanır ve öneri olarak genel kurula götürülür.

Etik kurulu üyeleri, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Etik kurula seçilebilmek için, tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, halen hekimlik görevlerini yapıyor olmak veya meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak, genel cerrahi alanında en az 15 yıllık meslek deneyimi bulunmak gereklidir. Dernek Başkanı bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir ancak oy kullanamaz.

 

Prof. Dr. Ali Akyüz
Üye

Prof. Dr. Adil Baykan
Üye

Prof. Dr. Tarık Akçal
Üye

Prof. Dr. Dursun Buğra
Üye

Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu
Üye

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA