Etkinlik Alanları

Eğitim

 • Ülkemizde kolorektal cerrahi alanının en yüksek mesleki ve bilimsel standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak, kolorektal cerrahi ile uğraşan hekimlerin bu alanda en üst standartlara ulaşmasına yönelik her tür çalışmayı yapmak.
 • Kolorektal cerrahi alanının;
  • Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin alanlarında,
  • Genel cerrahi ve diğer ilgili uzmanlık eğitimlerinde,
  • Mezuniyet öncesi eğitimde yer almasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek.
 • Kolorektal cerrahi ile ilgili bilimsel bilgileri  toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb. gibi) ve bilimsel yayınlar (hakemli dergi, kitap,  vb. gibi) yapmak, ektronik ortamın eğitim amaçlı etkin biçimde kullanılmasını (web, e-gruplar gibi) sağlamak, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinden üyelerin kredi puanı edinmesi için dernek bilimsel ve eğitim etkinliklerinin  Türk Tabipleri Birliği-Sürekli Tıp Eğitimi kredilendirme sistemi içerisinde olmasını sağlamak.
 • Kolorektal hastalıkların nedenleri, tanı, tedavi yöntemleri ve önlenmeleri konularında toplumun, hastaların, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin bilgilenmesi için çaba göstermek, yayınlar yapmak.
 • Kolorektal cerrahi alanında ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlara işbirliği yapmak.
 • Kolorektal cerrahi alanının ülkemizde genel cerrahi ana dalı üstüne yapılan bir üst ihtisas alanı olması için çaba göstermek (yasa ve yönetmelik değişiklikleri için, eğitim alt yapısının oluşturulması ve içerik/standartlarının belirlenmesi için).
 • Kolorektal cerrahi alanının ülkemizde bir yeterlik (“board”) alanı olması için çaba göstermek (dernek bünyesinde yeterlik kurulu çalışmalarını başlatmak).
 • Kolorektal cerrahi alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak.

Araştırma

 • Kolorektal cerrahi alanında yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek.
 • Kolorektal kanser ile ilgili temel ulusal verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yaygınlaştırmak.
 • Kolorektal cerrahi alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek.
 • Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak.
 • Kolorektal cerrahi alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak.

Hasta Bakımı

 • Kolorektal hastalıkların en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve korunma) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla  araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak.
 • Kolorektal kanserin en uygun tanı, tedavisi ve önlenmesi için rehberler oluşturmak ve yaymak, bu rehberlerin uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak.
 • Kolorektal hastalıklar alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği maliyeti ve sağlık politikaları konusunda  araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek.
 • Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek.

Halk Sağlığı

 • Kolorektal hastalıklar özellikle kolorektal kanserler ile ilgili ulusal politikaların belirlenmesine, toplumun eğitimine katkıda bulunmak ve hastalıkların toplumsal maliyetleri/yükü ile ilgili ve bunları azaltmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak.
 • Kolorektal hastalıklardan özellikle kolorektal kanserlerden toplumu korumak ve var olan hastalıklar ile ilgili durumu daha iyi hale getirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak, toplumu ve hastaları bilgilendirmek, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar yapmak ve beyanatlarda bulunmak.
 • Kolorektal hastalıkları önlemeye ve hasta bakımını iyileştirmeye yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapmak.
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA