Tüzük

 

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ YENİ TÜZÜĞÜ

2024 tarihinde tüzük değişikliği yapılmıştır.

 

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin adı Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’dir (TKRCD). Bundan böyle derneği tanımlamak için tüzükte TKRCD kısaltması kullanılacaktır. Uluslararası etkinlik ve yazışmalarda dernek adı olarak “Turkish Society of Colon and Rectal Surgery” kullanılacaktır.

 

Madde 2- Derneğin Amacı

Kolorektal cerrahi; kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu, tanı ve tedavi edici tüm konularını içerir.

TKRCD’nin amacı; üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, toplum yararı gözeten bir kuruluş olarak, kolorektal cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, toplumun kolorektal hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en etkin biçimde tedavi edilmesi için çalışmalar yapmaktır. Kolorektal hastalıklara ilişkin uygulamaların standartlarını belirlemek derneğin amaçları arasındadır. TKRCD, bu amaçlarla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir. 

 

Madde 3- Derneğin Çalışma Konuları ve Etkinlik Alanı:

Dernek: sağlık, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında etkinlik gösterir. Etkinlik alanı kolorektal cerrahidir; kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu, tanı ve tedavi edici tüm konularını içerir.

A. Eğitim:

 1. Ülkemizde kolorektal cerrahi alanının en yüksek mesleki ve bilimsel standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak, kolorektal cerrahi ile uğraşan hekimlerin bu alanda en üst standartlara ulaşmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak.
 2. Kolorektal cerrahi alanının; mezuniyet öncesi eğitimde, genel cerrahi ve diğer ilgili uzmanlık eğitimlerinde, mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim alanlarında yer almasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek.
 3. Kolorektal cerrahi ile ilgili bilimsel verileri toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb. gibi) ve bilimsel yayınlar (hakemli dergi, kitap, vb. gibi) yapmak, elektronik ortamın eğitim amaçlı olarak etkin biçimde kullanılmasını (web, e-gruplar gibi) sağlamak, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinden üyelerin kredi puanı edinmesi için dernek bilimsel ve eğitim etkinliklerinin Türk Tabipleri Birliği-Sürekli Tıp Eğitimi kredilendirme sistemi içerisinde olmasını sağlamak.
 4. Kolorektal hastalıkların nedenleri, tanı, tedavi yöntemleri ve önlenmeleri konularında toplumun, hastaların, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin bilgilenmesi için çaba göstermek, yayınlar yapmak.
 5. Kolorektal cerrahi alanında ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 6. Kolorektal cerrahi hastalıkları alanının ülkemizde genel cerrahi uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisas alanı olması için çaba göstermek (yasa ve yönetmelik değişiklikleri için, eğitim alt yapısının oluşturulması ve içerik/standartlarının belirlenmesi için).
 7. Kolorektal cerrahi alanının ülkemizde bir yeterlik (“board”) alanı olması için çaba göstermek (dernek bünyesinde yeterlik kurulu çalışmalarını başlatmak). 
 8. Kolorektal cerrahi alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak.

 

B. Araştırma:

 1. Kolorektal cerrahi alanında yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek.
 2. Ulusal kanser politikaları çerçevesinde kolorektal kanser ile ilgili temel verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını paylaşmak. 
 3. Kolorektal cerrahi alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla iş birliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek.
 4. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla komiteler, çalışma grupları ve görev grupları oluşturmak.
 5. Kolorektal cerrahi alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak.

 

C. Hasta Bakımı:

 1. Kolorektal hastalıkların en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve korunma) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek, bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak, standartlar oluşturmak. 
 2. Kolorektal kanserin en uygun tanı, tedavisi ve önlenmesi için kılavuzlar oluşturmak ve yaymak, bu kılavuzların uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak.
 3. Kolorektal hastalıklar alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek.
 4. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek.

 

D. Halk Sağlığı:

 1. Kolorektal hastalıklar özellikle kolorektal kanserler ile ilgili ulusal politikaların belirlenmesine, toplumun eğitimine katkıda bulunmak, hastalıkların toplumsal maliyetleri/yükü ile ilgili ve bunları azaltmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak. 
 2. Kolorektal hastalıklardan özellikle kolorektal kanserlerden toplumu korumak ve var olan hastalıklar ile ilgili durumu daha iyi hale getirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak, toplumu ve hastaları bilgilendirmek, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar yapmak ve beyanatlarda bulunmak.
 3. Kolorektal hastalıkları önlemeye ve hasta bakımını iyileştirmeye yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği yapmak, halkın bu konuda farkındalığını sağlamak/arttırmak için sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıdaki amaçlara yönelik olarak:

 • Dernekte etkin bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş malzemelerini edinmek.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama etkinliklerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek duyulan gelirleri sağlamak amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. 
 • Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak oluşturmak.
 • Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. 
 • Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje düzeyinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde benzer amaçlı derneklerle ve mesleki kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.
 • Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Büyük doğal afetlerde zarar gören sağlık personeline Yönetim Kurulu kararıyla nakit varlığının yüzde biri oranına kadar sosyal yardımda bulunmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan her genel cerrah TKRCD’ye üye adayı olabilir.

TKRCD’ye üyelik başvurusunun kabul edilmesi için aşağıdaki belirtilen kriterler sağlanmalıdır; 

 • Üyelik başvurusunda en az birisi halen aktif yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla, iki dernek üyesinin yazılı referansı gereklidir.
 • TKRCD’nin düzenlemiş olduğu en az 3 adet sürekli tıp eğitimi faaliyetine (kongre, kurs, webinar veya sempozyum) katılmış olması gerekir. 
 • Yukarıdaki kriterlere ek olarak aşağıdaki maddelerden herhangi biri karşılanmalıdır.
 1. Kolorektal cerrahi alanında 1 adet uluslararası makalede isminin olması veya TKRCD dergisinde 2 adet yayının olması.
 2. TKRCD sanal akademi modülü’nü tamamlama.
 3. Avrupa koloproktoloji sınavını geçerek ‘The European Board of Surgical Qualification-Coloproctology (EBSQ –C)’ belgesi alma.

Gerekli referanslar alındıktan sonra, TKRCD başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek YK’sınca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir.  Başvurusu kabul edilen üye, bir yıl süre ile ‘Aday Üye’ statüsünde yer alır. Bir yılın sonunda aksini gerektirecek bir durum oluşmadığı takdirde, YK tarafından ‘Asli Üye’liği onaylanır ve üye kayıt defterine kaydedilir. Aday Üye, Asli Üyelerin her türlü hakkına sahiptir ancak, Seçimli Genel Kurullarda oy kullanamaz. 

TKRCD’ye ilk başvurusu veya aday üyelikten asli üyeliğe geçişi reddedilen kişiye YK gerekçe göstermek zorunda değildir.

Derneğin asli üyeleri: Müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar YK kararı ile onursal üye ya da fahri üye olarak kabul edilebilir. 

KURUCULAR

ADI VE SOYADI DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ
ADNAN SALEPÇİOĞLU İZMİR 1922
HÜSEYİN KAYA ÇİLİNGİROĞLU SÜRMENE 1930
M.AYHAN KIZIL UŞAK 1937
KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU TRABZON 1939
ERCÜMENT GÜREL AFYON 1929
EMİN UĞUR ERKOÇAK SEYDİŞEHİR 1942
NECMETTİN SÖKÜCÜ GAZİANTEP 1946
HALİT OSMANOĞLU KERKÜK 1941
EMİN NUR DANİŞMEND İSTANBUL 1943
ALİ AKYÜZ OF 1945
ÖMER TARIK AKÇAL İZMİR 1946
AHMET NEJAT ÖZBAL BULDAN 1940
MEHMET FÜZÜN AKHİSAR 1952

 

TKRCD’nde 5 üyelik kategorisi bulunmaktadır:

A. Asıl/Asli Üye: Dernek kurucuları ve dernek yönetimince başvuruları kabul edilenlerden oluşur. Genel cerrahi uzmanlığının yanı sıra kolorektal cerrahi ile ilgili eğitim, klinik hizmet ya da araştırma yapmış/yapıyor olmak, TKRCD asıl/asli üyeliği için tercih nedenidir.

Asli üyeler; derneğin yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Üyelikleri için yıllık aidat öderler.

B. Aday Üye: Madde 4 de tanımlanmış olan bir yıl bekleme süresindeki üyedir. Seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aidat ödemez.

C. Fahri Üye: Kolorektal cerrahinin gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında kolorektal alanında çalışan hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiçbirini taşımayan üyelerdir. En az iki asil üyenin ve TKRCD YK’nın aldığı kararla seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

D. Onursal Üye: Çalışmalarıyla kolorektal cerrahi alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler, kolorektal cerrahinin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir.  TKRCD YK’nin tam sayısının en az 2/3’sinin oylarıyla seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

E. Pasif Üye: Üyelik aidatı ödemeyenler pasif üye olarak değerlendirilir. Seçimlerde oy kullanamaz, bilimsel toplantılarda görev alamaz ve üyelik avantajlarından faydalanamaz.

 

Madde 5- Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, TKRCD üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi YK’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

Madde 6- Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar 28. Maddede sayılmıştır. Onur kurulu tarafından üyelikten ihracı istenenler, YK’de talebin kabulü durumunda, ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici olarak üyelikten ihraç edilirler. Genel Kurul da talebin kabulü durumunda üyelik sona erer. Genel Kurul kararı, yargı yolları açık olmak koşuluyla kesindir. Bu karar üyelere duyurulur. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Madde 7- Dernek Organları:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Onur Kurulu

 

Madde 8- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Yöntemi:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asli üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Aralık ayında YK’ce belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya YK’ce çağırılır. YK, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Yöntemi

YK, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asli üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenlerini de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda birinci belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yöntemi

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, YK veya YK tarafından görevlendirilecek kişilerce kontrol edilir. Üyeler, YK’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı YK başkanı veya görevlendireceği YK üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de YK tarafından bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal, fahri ve aday üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler YK başkanına teslim edilir. YK başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen YK’ye 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

Madde 9- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 4. YK’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle onların görevden alınması.
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen YK kararlarının görüşülerek onaylanması veya reddedilmesi, üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen YK kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, Onur Kurul teklifi ve YK kararı ile geçici olarak üyelikten ihraç edilenlerin durumunun karara bağlanması.
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda YK’ye yetki verilmesi.
 8. YK’ce dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının saptanması.
 10. Derneğin bir federasyona katılmasının veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu konuda YK’ye yetki verilmesi.
 11. Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 12. Derneğin vakıf kurması.
 13. Derneğin fesih edilmesi.
 14. YK’nin diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
 15. Üye yıllık aidatlarının saptanması.
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
 17. YK’nin teklifi üzerine “Onursal Başkan” seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 18. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Madde 11- Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu (YK bundan böyle tüzük içinde bu kısaltma kullanılacaktır) 9 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Onursal Başkan: Genel Kurul tarafından ayrıca seçilir. Onursal Başkan, YK toplantılarına katılır, teklif sunar, karar alınmasında oy hakkı yoktur.

YK’ye aday olabilmek için, en az 5 yıl TKRCD üyesi olmak, TKRCD’nin düzenlemiş olduğu eğitsel faaliyetlerin en az 5’inde görev yapmış olma şartı gereklidir. TKRCD Yönetim Kurulu’na aday olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir. YK Başkanlığına seçilmek için en az bir dönem YK üyeliği yapmış olma şartı gereklidir. 28. Madde uyarınca süreli uzaklaştırma cezası alanlar YK üyeliğine seçilemez. Seçimden sonraki ilk YK toplantısında aşağıdaki şekilde görev bölüşümü yapılır.

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Genel Sekreter
 4. Sayman 
 5. “Web” sitesi ve internet sorumlusu
 6. Dergi sorumlusu
 7. Kurs sorumlusu
 8. Halkla ilişkiler sorumlusu
 9. Uluslararası ilişkiler sorumlusu

Yönetim Kurulu içinde ayrıca iki üye, Sanal Akademi ve Yeterlik Kurulu sorumlusu olarak görevlendirilir. 

 

Görev tanımları

 1. Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurt içi ve yurt dışında temsil eder, YK toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Bu amaçla YK üyelerini, derneğin eski yöneticilerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını YK üyelerinden birine devredebilir.
 2. Başkan Yardımcısı: Başkan olmadığında ona vekâlet eder. Dernek geleneklerinin sürdürülmesini sağlamada yardımcı olur.
 3. Genel Sekreter: Tüm YK toplantılarının gündemini başkanla birlikte oluşturur, toplantıları düzenler, tutanakları yazar, kararları yazar ve üyelere duyurur, üye kayıtlarını yapar, günceller, resmi ve gayri resmi yazışmaları başkanla birlikte yapar, dernek defterlerini (üye kayıt defteri, üye karar defteri ve gelen-giden evrak dosyaları vb. gibi) düzenler.
 4. Sayman: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilânço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilânço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya ikinci başkanla ile birlikte yapar.
 5.  “Web” sitesi ve internet sorumlusu”: Dernek “web” sayfasının yönetiminden ve etkinliğinden sorumludur. Gerek duyulduğu takdirde bu görev için YK dışından da destek alınabilir. YK ile dış destek arasındaki eş güdümü sağlar.
 6. Dergi sorumlusu: Derginin özerk olması nedeni ile editörlük görevi YK dışından birine verilebilir. Bu durumda, Dergi sorumlusu Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin (TURKISH JOURNAL of COLORECTAL DISEASE) dergi editörü ile yönetim kurulunun iletişim içerisinde çalışmasını sağlamakla görevlidir. Derginin düzenli ve istenilen kalitede yayınlanmasından, ulusal ve uluslararası dizin listelerine girmesi için gerekli çalışmalardan sorumludur. Dergi sorumlusu editör ile YK arasında eşgüdümü sağlar. Buna ek olarak YK gerekli görmesi durumunda YK üyelerinden birini editör veya editör yardımcısı olarak görevlendirebilir. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin (TURKISH JOURNAL of COLORECTAL DISEASE) sorumlu dergi editörü olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir.
 7. Kurs sorumlusu: Derneğin düzenleyeceği kursların planlanması ve yürütülmesinde görev yapar. İlgili komitenin doğal üyesidir. Gerek duyulduğunda bu görev ile ilgili bir komite kurarak dernek, YK ile komite arasında eşgüdümü sağlar.
 8. Halkla ilişkiler sorumlusu: Derneğin, madde 3/D’de tanımlanan amaçlarına yönelik aktiviteleri planlar.
 9. Uluslararası ilişkiler sorumlusu: Derneğin uluslararası derneklerle bilimsel ilişkisini kurmak, üyelerimizin yurt dışında yapacakları eğitim faaliyetlerini koordine etmek, üyelerimizin belli başlı uluslararası derneklere üye olmalarını ve onların faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek, ülkemizde uluslararası toplantılar düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, yabancıların kendi eğitim faaliyetlerimize katılmalarını sağlamaktan sorumludur.
 10. Sanal Akademi Sorumlusu: Dernek tüzüğümüzün madde 27’sinde tanımlandığı gibi TKRCD Yönetim Kurulu ile Sanal Akademi sorumlusu arasındaki iletişimi sağlar, sanal akademi faaliyetleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir. Sanal Akademi sorumlusu olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir.
 11. Yeterlik Kurulu Sorumlusu: Dernek tüzüğümüzün madde 23’ünde tanımlandığı gibi TKRCD Yönetim Kurulu ile Yeterlik Kurulu sorumlusu arasındaki iletişimi sağlar, yeterlik kurulu faaliyetleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir.

YK, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Başkanın çağrısıyla, başkan veya onun bulunmadığı durumlarda ikinci başkanın başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oy verdiği karar kabul edilir. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa YK toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. YK asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Dernek başkanlığı en fazla 1 dönem, YK üyeliği ardışık olarak en fazla 4 dönem süreyle yapılabilir. Bir dönem aradan sonra tekrar YK üyeliğine seçilebilir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile YK çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınmasına karar vermek ve genel kurulda itiraz hakkı saklı kalmak üzere üyelikten çıkarma kararı verir.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. YK’ye bağlı kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak,
 12. Üyeleri arasında bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayın yapmak,
 13. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli planlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine yetki vermek, bilimsel toplantıların öncelikli konularını belirlemek,
 14. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek,
 15. Fahri ve onursal üyeleri genel kurula önermek,
 16. Etik dışı davranışta bulunduğu iddia edilen üyeler hakkında tüzüğün 28. Maddesinde belirtilen yaptırım kararlarını vermek,
 17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 12- Denetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde YK’ye ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

 

Onur Kurulu

Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği genel kurulu tarafından seçilen 7 asil 3 yedek üyeden oluşur. Onur kurulu üyeleri olağan kurul sırasında seçilir. Onur kuruluna seçilebilmek için genel cerrahi mesleğinde 20 yılını doldurmuş olmak, çalıştığı kurum ya da meslek örgütü tarafından meslek uygulamaları ile ilgili olarak verilmiş bir ceza ya da adli yargı tarafından yüz kızartıcı suçlar nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza almamış olmak ve Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olması gereklidir.

Üyelerinin görev süreleri 2 yıldır. Kurul üyeleri en fazla 4 dönem için seçilirler. Onur kurulu ilk toplantısında başkan, ikinci başkan ve raportör seçerek çalışmalarına başlar. Onur kurulu yılda en az 1 kez olmak üzere, ayrıca TKRCD ya da TKRCD onur kurulu başkanının çağrısıyla gerekli görülen zamanlarda toplanır. Toplantının başlatılması için en az 5 kişi gereklidir. Kurul kararları salt çoğunlukla alır. Ardışık olarak ve mazeret bildirmeksizin kurulun iki toplantısına katılmayan kurul üyesinin üyeliği sona erer. Durumun, kurul başkanı tarafından dernek başkanlığına iletilmesi üzerine, yedek üyeler aldıkları oy sırasıyla boşalan üyelikler için göreve çağrılırlar. 

Onur Kurulunun Görevleri:

 1. Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında topluma örnek davranışlar sergileyen meslektaşların onurlandırılmaları için yönetim kuruluna öneride bulunmak
 2. Üyelerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, haksız ithamlar ve yaptırımlar karşısında bilgi ve belgeler ışığında rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak
 3. Etik dışı davranışta bulunduğu iddia edilen üye hakkında tüzüğün 28.maddesine uygun şekilde soruşturma yaparak yönetim kurulu’na öneride bulunmak

 

Çalışma Grupları 

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, YK kararıyla kolorektal cerrahinin değişik konularında çalışma grupları oluşturulur. 

Çalışma Grupları, YK’na bağlı olarak çalışan, kolorektal cerrahinin belirli alanlarına (kolorektal kanser, anorektal fizyoloji, inflamatuar barsak hastalıkları vb. gibi) ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.

 

Görev Grupları 

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla YK tarafından belirli bir konu ve sınırlı bir süre için oluşturulan ve kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlıkları sona eren, en az 3 üyeden oluşan kurullardır. 

 

Madde 13- Derneğin Gelir Kaynakları:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1000 TL, yıllık olarak da 500 TL aidat alınır. Her yıl artış en az tüfe oranında uygulanır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelikleri pasif üyeliğe geçer. 
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.       

 

Madde 14- Derneğin Defter Tutma İlke ve Yöntemleri ve Tutulacak Defterler:

Defter tutma ilkeleri;

Dernekte, bilanço hesabı esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde kanunda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Kanunda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın YK kararı ile bilânço ilkesine göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Yöntemi

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen yöntem ve ilkelere uygun olarak tutulur. 

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: YK kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

B)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Onanması

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkileri Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço ilkesine göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 15- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi (dekont) veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) YK kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, YK kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) ‘Yetki Belgesi’ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek YK başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler YK başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

Madde 16- Beyanname Verilmesi:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek YK tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

 

Madde 17- Bildirim Yükümlülüğü:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri YK başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası YK’ce imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış YK kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Dernek görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir, dernek hazırladığı projelerle ilgili, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu malî yönetimi ve kontrol kanununun 29 uncu maddesi ve 03/07/2006 tarihli dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında yönetmeliğin 10’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, 03/03/2017 tarihli İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkında yönerge kapsamında, projeleri gerçekleştirmek için yardım alabilir, gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneği sivil toplumla ilişkiler birimine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 18- Derneğin İç Denetimi:

Dernekte genel kurul, YK veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, YK veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya YK, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyulması halinde YK kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Madde 20- Temsilcilik Açma:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla YK kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, YK kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

Madde 21- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 22- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son YK üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son YK üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir YK üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

Madde 23- Yeterlik Kurulu 

Ülkemizde kolorektal cerrahiyi geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin (TKRCD) önemli hedeflerinden biri kolorektal cerrahi eğitiminin standartlarını yükseltmek, kolorektal cerrahinin bir yan dal haline gelmesini sağlamak, bu sayede insanların kolorektal cerrahi alanında daha iyi sağlık hizmeti alabilmelerini mümkün hale getirmektir. Bu amaçla TKRCD Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğü ile uyumlu bir şekilde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TKRCYK) kurulmasına karar verilmiştir.

 • Yeterlik Kurulu, Yeterlik Genel Kurul üyelerince onaylanan ve yürürlüğe giren bir yönergeye sahiptir ve çalışmalarını buna uygun olarak yürütür.
 • TKRCYK, TKRCD bünyesinde özerk, kâr amacı gütmeyen, TKRCD yönetim kurulu ile uyumlu, yeterlik, katılım belgesi veya ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiye dayanarak sertifika veren bir kuruldur.
 • Yeterlik kurulu çalışmaları TKRCD tarafından finanse edilir, finans giderleri TKRCD Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.  Dernek yönetim kurulundan bir üye dernek yönetim kurulu ile yeterlik kurulu arasındaki uyumu sağlamak üzere TKRCDYK yürütme kurulunda görev alır.
 • Yeterlik kurulunda görev alabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir.
 • TKRCYK genel kurul da seçilen 8 asil, 8 yedek üyenin yanı sıra bu gruba TKRCD yönetim kurulu’nun görevlendireceği, TKRCD yeterlik belgesi olan 1 yönetim kurulu üyesinin de katılımıyla 9 kişiden oluşur.
 • Yürütme kuruluna seçilmek için; TKRCD üyesi olmak, kolorektal cerrahi dalında yeterlik belgesi almış ve en az 5 yıl üniversite ve/veya eğitim araştırma hastanelerinde aktif eğitici pozisyonlarında/ kadrolarında çalışmış olmak gereklidir. Yürütme kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve en fazla iki dönem görev yaparlar. 
 • Yürütme kurulu, genel kurul tarafından seçilen 8 kişi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların %50’sinden fazlasına katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

 

TKRCD Yeterlik Belgelendirmesi Ayrıntıları

Adayın yeterlik değerlendirmesinin iki aşamasına da girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. 

1. Tıpta uzmanlık tüzüğüne uygun olarak eğitim süresini tamamlayarak genel cerrahi uzmanlık belgesini almış olması ve en az 3 yıl genel cerrahi uzmanı olarak çalışmış olması. 

2. TKRCD “asıl üye” si olması.

3. TKRCD sanal akademide bulunan Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından zorunlu olarak bildirilen modülleri tamamlayarak online belge almış olması. 

4. Karnede Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulunun belirlediği sayıda kolorektal cerrahi alanında işlem yapmış olması (Tablo 1), bunların eğitimini aldığı ve/veya çalıştığı kurum amirinden onaylanmış olması.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ASGARİ SAYILAR
  Yardımla yaptığı-Birinci asistan  Kendi yaptığı Toplam
Kolorektal Cerrahi Ameliyatlar 15 15 30
-Sağ/Sol kolektomi      
-İleoçekal rezeksiyon      
-Total abdominal kolektomi + İleoproktostomi      
-Total abdominal kolektomi + Terminal ileostomi      
-Anterior rezeksiyon      
-Alçak anterior rezeksiyon       
-Abdominoperineal rezeksiyon      
-Total proktokolektomi + İPAA      
Stoma prosedürleri 10 10 20
Temel (Başlıca) proktolojik ameliyatlar ve girişimler 35 35 70
-Anal fistül cerrahisi      
-Anal fissür girişimleri      
-Hemoroidal hastalık girişimleri      
-Pilonidal sinüs girişimleri      
Endoskopi (Alt GİS endoskopik incelemeleri) 50 50 100

 

Tablo 1: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi yeterlik değerlendirmesi için asgari sayıda yapılması gereken cerrahi işlemler

5. Son 6 yıl içinde kolorektal cerrahi alanında uluslararası ve/veya ulusal indekslerce tanımlanan dergilerde yayımlanan en az 3 bilimsel çalışmanın olması.

Yapılacak değerlendirilmelerin belirlenmesi ve değerlendirmeye girmek için gerekli ölçütlere uygun kişilerin tanımlanmasından sonra değerlendirme giriş koşulları, aşamaları, yeri ve tarihleri (gün/ay/yıl) ilan edilir. Değerlendirmeye katılacak adaylar, ilgili belgeleri yazılı bir dilekçe ile Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kuruluna iletirler. 

Yazılı Değerlendirme: Bilgi ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu değerlendirme yılda en az 1 kez yapılır. Bunun için genel cerrahi dalında uzmanlığını almış yukarıdaki koşullara haiz kişiler başvurabilir. Sonuçlar yalnızca değerlendirmeye katılan adaya bildirilir. Yazılı değerlendirmeyi geçenler ikinci basamak olan sözlü/uygulama aşamasına girmeye hak kazanırlar. 

Yazılı aşamanın geçerlilik süresi 2 yıldır, yazılı aşama sonrası 2 yıl içinde sözlü aşamaya başvurmayanlar, yeniden yazılı aşamaya başvurmak zorundadırlar.

Sözlü/Uygulama Değerlendirmesi: Yılda en az 1 kez yapılır. Bu aşama klinik uygulama ve hastaya yaklaşım becerilerini ölçme ve makale değerlendirme istasyonlarından oluşur. Oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik, beceri ve tutum özelliklerini içeren ve adayın bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yorumlama becerilerini ölçecek bir şekilde yapılır. Değerlendirmenin nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sonuçlar yalnızca katılan adaya bildirilir. 

Yeterliğin Belgelendirilmesi: Tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yazılı ve sözlü/uygulama aşamalarında başarılı olanlara ''kolorektal cerrahi yeterlik belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. Yılın sonunda “Yeniden Belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. 

European Board of Surgery Qualifications -Coloproctology  (EBSQ-C) sınavında başarılı olanlar, TKRCD “asıl üye” olmak koşulu ile, yazılı bir dilekçe ile Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kuruluna  bir dilekçe ile başvurdukları takdirde “Kolorektal Cerrahi Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgelendirmenin süresi de 10 yıl olup 10. Yılın sonunda yeniden belgelendirme için başvuru gerekir. 

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme süreci tamamen gönüllülük çerçevesinde TTB-kredilendirme komisyonu ile paralel yürütülür. Yeniden belgelendirme süresi 10 yıldır. Yeterlik belgesi verilmiş olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir. Yeniden belgelendirilmek için başvuracak adaylardan sürenin dolmasına en fazla 1 yıl kala aşağıdaki dokümanları dosya halinde değerlendirilmek üzere Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kuruluna teslim etmesi istenir:

TTB tarafından kredilendirilmiş yurt içi veya CME ile kredilendirilmiş yurt dışı bilimsel toplantılar ile  kolorektal cerrahi alanındaki etkinliklere katıldığını, aldığı kredileri gösterir belgeler ve son 10 yılda kolorektal cerrahi alanında yapmış olduğu yayınlar. Teslim edilen belgeler yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek uygun olan adayların belgelendirme süreleri uzatılır.

Yeniden belgelendirme için başvurmayan üyelerin, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Genel Kurul üyelikleri devam eder. Bu üyeler yeterlik genel kuruluna katılabilir, söz alabilir, ancak TKRCD yönetim kuruluna aday olmak, yeterlik genel kurulunda oy kullanmak, yeterlik yürütme kurulunda görev almak, yeterlik kurulu komisyonlarında görev almak gibi haklarını kaybederler. Bu üyeler gerekli başvuruyu yaptıkları takdirde yürütme kurulunun değerlendirmesi sonucunda yeniden belgelendirilerek, kaybedilen bu hakları tekrar kazanırlar. 

 

Madde 24- TKRCD Veri Tabanı Çalışma Grubu 

Ülkemizde Kolorektal Kanser konusunda bilimsel ve epidemiyolojik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş Kolorektal Kanser Veri Tabanı Çalışma Grubu TKRCD’nin özel bir kuruluşudur.

 • Yılda bir kez yönetim kuruluna rapor şeklinde gelişmeleri sunar. Kendi yönergeleri doğrultusunda faaliyet gösterirler. 
 • Üyeleri gönüllülük esasına göre TKRCD Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 
 • Görev süreleri 5 yıldır. 
 • Ekonomik olarak TKRCD İktisadi işletmesine bağlıdır, harcamaları sadece teknik altyapı ve varsa sekreterin maaşı olup iktisadi işletme tarafından karşılanır. Ek bir harcama gerekmesi halinde ancak TKRCD Yönetim Kurulu kararı ile ödeme yapılabilir.
 • Veri tabanı sorumlusu olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olmak gerekir.

 

Madde 25- Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Editör Görevleri ve Süresi

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (TURKISH JOURNAL of COLORECTAL DISEASE)

 • İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan bağımsız, hakemli ve uluslararası bir süreli yayındır.
 • Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin editörü ve editör kurulu TKRCD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Dergi editörü ve editör kurulu TKRCD üyesi olmak zorundadır. Editörün eski ya da yeni dönemin Yönetim Kurulu üyesi olmak zorunluluğu yoktur.
 • Yönetim Kurulu, derginin editör ve editör kurulu seçiminde World Association of Medical Editors (WAME) prensiplerini, bilimsel ve akademik başarıyı benimser.
 • Türk Kolon ve Rektum Dergisi’nin editör görev süresi, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 5+5 yıldır. TKRCD Yönetim Kurulu, 5 yıl görev süresi dolan dergi editörünün çalışma performansını değerlendirerek görev süresini sonlandırma ya da 5 yıl daha uzatma hakkına sahiptir.

 

Madde 26- TKRCD KONGRE ve Sempozyumlarının Yer, Zamanlanma ve Konularının Belirlenmesi 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, eğitsel faaliyetleri içinde her iki senede bir ulusal/uluslararası bir kongre düzenler. Kongre başkan adayı olağan YK seçiminden sonraki ilk YK toplantısında görüşülerek oylanır. Seçilen başkan kongre sekreterini belirler. YK kongreye başkanlık yapmasını uygun gördüğü kişiyi yazı veya e-posta yoluyla bilgilendirir. Kongre başkanı asil TKRCD üyesi olmalıdır.

Kongre başkanı atandıktan sonra en geç 15 iş günü içerisinde kongre bilimsel kurulunu YK genel sekreteri aracılığı ile YK’ye bildirir. YK’de en geç 15 gün içerisinde fiziki veya online toplantı yaparak bunları oylar. Oylama sonunda kongre başkanı YK dışında bir TKRCD üyesi ise toplantıya davet edilir ve karar iletilir. 

Kongre başkanı ve sekreteri en geç 1 ay içerisinde kongre ihalesi teknik şartnamesi hazırlamalı ve yönetim kuruluna sunmalıdır. Kongre teknik şartnamesi yönetim kurulu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe geçer. Kongre başkanı ve sekreteri kongre bilimsel programını en geç 6 ay içinde hazırlayıp yönetim kurulunun onayına sunmalıdır. 

Kongrenin olmadığı senelerde ise, İlkbahar ve Sonbahar döneminde, bir veya iki “TKRCD Sempozyumu” organize eder. Ayrıca yönetim kurulunun belirleyeceği sayı ve zaman aralıkları ile kurs, webinar ve diğer online eğitim toplantılarını düzenler.

 • Yeni seçilmiş yönetim kurulu, görev süresini içine alan dönemde yapılacak kurs, sempozyum ve kongrelerin planlanmasından sorumludur. Bir önceki yönetim kurulu sadece görev sürelerinin sonlandığı seneye yönelik sempozyum, kurs ve diğer eğitsel faaliyetleri planlar ve organize edebilir. 
 • Düzenlenecek sempozyumların, kursların ve tüm eğitsel faaliyetlerin, bilimsel konuları, yerleşkesi başkanı ve bilimsel kurulu yönetim kurulunca belirlenir.
 • Yeni seçilmiş yönetim kurulu, bir önceki yönetim kurulu tarafından organize edilmiş, sempozyum, kurs ve diğer eğitsel faaliyetlerin programlarında ve organizasyonlarında zorunluluk halinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
 • Sempozyum yerleşkesi Türkiye’nin coğrafi bölgelerine düzenli aralıklarla dağıtılır (Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi). 
 • Sempozyum yerleşke sıralamasının yönetimi ve denetimi yönetim kurulunun sorumluluğundadır. 
 • Sempozyumlar, mücbir sebepler varlığında yönetim kurulu kararı ile ertelenebilir, iptal edilebilir veya  formatı değiştirilebilir. 

 

Madde 27- Sanal Akademi 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sanal Akademi (e-öğrenme) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin özerk bir kuruluşudur.

Sanal Akademi sorumlusu TKRCD Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Sanal Akademi sorumlusu YK dışından birine verilebilir. Bu durumda Sanal Akademi sorumlusu ile YK üyelerinden biri arasında eşgüdüm sağlanır. Görev süreleri 5 yıldır. Ekonomik olarak TKRCD İktisadi işletmesine bağlıdır. Harcamaları sadece teknik altyapı olup iktisadi işletme tarafından karşılanır. Ek bir harcama gerekmesi halinde ancak TKRCD Yönetim Kurulu kararı ile ödeme yapılabilir.

 

Madde 28- Disiplin Soruşturma Usulü

Etik kurallara aykırı davrandığı tespit olunan üyeler hakkında eylemin niteliğine göre aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilebilir.

 • UYARI (YAZILI)
 • KINAMA
 • UZAKLAŞTIRMA (1 AYDAN 12 AYA KADAR) 
 • İHRAÇ

1- Uyarma cezası; üyeye, mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha özenli tutum ve davranışlar içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

 • Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
 • Dernek organlarına seçilmiş olup da yasa ve yönetmeliklerin kendisine yüklediği görevleri yapmamak.
 • Meslektaşlarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına, dernek çalışanlarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak,
 • Hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak,
 • Hasta haklarına saygı göstermemek, ihlal etmek,
 • Hasta kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmamak,
 • Hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan, nitelik ve ağırlık itibariyle diğer disiplin suçları arasına dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak,
 • Dernek organları tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

2- Kınama cezası; üyeye, yaptığı eylem ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının yazılı olarak bildirilmesidir. 

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Daha önce uyarı yaptırımına uğramış olup uyarı yaptırımının sicil kaydından silinme süresi içinde yeniden uyarı yaptırımı gerektiren davranışta bulunmak,
 • Üretilen malzemeler ve kişilerin bireysel veya kurumsal reklamı ile ilgili Türk Tabipleri
 • Birliği’nce tanımlanmış tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
 • El ilanları, tabelalar, basın ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,
 • Meslektaşlarını kötülemek,
 • Bilimsel araştırmalar ve eğitime yönelik şeffaf kurumsal ilişkiler dışında, endüstri kuruluşları ile derneğin kabul ettiği etik kurallar dışında çıkar ilişkileri kurmak,
 • Acil durumlar dışında yeterli bilgi ve deneyimi olmadan özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastaya zarar vermek,
 • Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almaksızın tıbbi girişimde bulunmak,
 • Meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya zarar vermek,
 • Derneğin düzenlediği sınavlarda kopya çekmek,
 • Dernek belgelerini ortadan kaldırmak veya dernek belgelerinde tahrifat yapmak,

Kınama cezası alan TKRCD üyesi, kınama cezası yazılı olarak bildirildikten itibaren derneğin bizzat düzenlediği veya desteklediği bilimsel kongre, sempozyum, kurs ve faaliyetlerde iki yıl süre ile konuşmacı/panelist/kolaylaştırıcı, oturum başkanı, kurs eğitmeni olamaz, sunum yapamaz, bildiri sunamaz, üyelik avantajlarından yararlanamaz.

3- Uzaklaştırma Cezası; eylemin niteliği ve yarattığı sonuç dikkate alınarak 1 (bir) aydan 12 (oniki) aya kadar verilir. 

Dernekten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Daha önce kınama yaptırımına uğramış olup kınama yaptırımının sicil kaydından silinme süresi içinde yeniden uyarı/kınama yaptırımı gerektiren davranışta bulunmak,
 • Dernek yöneticileri ve dernek üyelerini tehdit etmek veya hakaret etmek,
 • Dernek yöneticileri ve dernek üyeleri hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,
 • Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak, Dernek adına toplantılar düzenlemek veya toplantılara katılmak, dernek adına beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
 • Dernek görevlilerine, üyelere veya hastalara cinsel tacizde bulunmak,
 • Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Derneği maddi zarara uğratmak,

Uzaklaştırma cezası alan üye, bu süre zarfında Derneğe ait faaliyetlerin hiç birine katılamaz. Ayrıca üç yıl süre ile konuşmacı/panelist/kolaylaştırıcı, oturum başkanı, kurs eğitmeni olamaz, sunum yapamaz, bildiri sunamaz, üyelik avantajlarından yararlanamaz.

4- Dernekten Çıkarma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Daha önce uzaklaştırma yaptırımına uğramış olup uzaklaştırma yaptırımının sicil kaydından silinme süresi içinde yeniden kınama/uzaklaştırma yaptırımı gerektiren davranışta bulunmak,
 • İdeolojik ve siyasi amaçlara huzur sükûn ve dernek çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,
 • Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,
 • Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak, yardım talep etmek veya toplamak,
 • Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmaktan cezalandırılmış olmak,
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,
 • Derneği bilgilendirmeden ve onayını almadan dernekle veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, dernek adını izinsiz şekilde kullanarak yurt içi veya yurt dışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,
 • Derneğin resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak,
 • Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya onur kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
 • Herhangi bir kişiye cinsel saldırıda bulunmaktan ceza almış olmak,
 • Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak, 
 • Kanıta dayalı olmayan tıbbi uygulamalar yapmak, bunda ısrar etmek ve bu amaçla maddi ve manevi kazanç temin etmek,

5- Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

6- Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ayrı ayrı ceza verilir.

7- Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu olarak suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

8- Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.

9- Derneğin mallarına karşı işlenen suçlar ile ilgili olarak meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

10- Disiplin soruşturması Onur Kurulu üyeleri tarafından resen, bir dernek üyesinin yönetim kuruluna yazılı başvurusu, bireylerden gelen şikayet başvurusu veya yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır.

11- Disiplin Soruşturmasına, bu konuda yazılı başvuruyu ya da olayın öğrenilmesini takiben 30 (otuz) gün içinde başlanır. Onur Kurulu Başkanı kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. 

12- Soruşturmacı mevcut dosyayı inceler, şikâyetçiyi, şikâyet edileni ve varsa tarafların göstermiş oldukları tanıkları dinler, gerekirse bilirkişiye başvurabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya o sırada hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.

Soruşturma en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre, zorunlu hallerde otuz günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

13- Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu bildirilir ve 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak savunması istenir. Soruşturma seyri sırasında kişinin isteği üzerine sadece sözlü savunma alınabileceği gibi, soruşturmacı tarafından gerekli görülürse yazılı savunmaya ek olarak sözlü savunma da istenebilir. Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden uygun bir süre (yedi gün) verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir.

Her türlü tebligat işlerinde, 26. madde hükümleri uygulanır.

Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

Savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

14- Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suçlama konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suçlama maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Düzenlenen soruşturma raporu ve ekleri Onur Kurulu’na sunulur. Onur Kurulu, raporun kendisine sunulmasından itibaren 15 gün içinde toplanır. Yapılan değerlendirme sonucunda suçun işlendiği hususunda Kurul bir kanaate varır ise Yönetim Kurulu’na uygulanması teklif edilen disiplin cezası karara bağlanır. Soruşturma raporu, ekleri ve Onur Kurulu kararından oluşan dosya Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere TKRCD Yönetim Kurulu Genel Sekreterine teslim edilir.

15- Aynı olaydan dolayı üye hakkında adli ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Üyenin, adli ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

16- Onur Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

Onur kurulunun toplantı nisabı, 7 kurul üyesinin en az 5’i olmalıdır. Eğer disiplin soruşturması onur kurulu üyelerinden herhangi birisi hakkında açıldıysa hakkında soruşturma açılan üye kendisiyle ilgili dosya incelenirken onur kurulu toplantısına katılamaz.

Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 7 (yedi) gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Kurulda, raportörün, açıklamaları dinledikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıyı da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Onur kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekte görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

17- Disiplin cezası vermeye yetkili yönetim kurulu, Onur Kurulu tarafından önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek şartıyla ceza vermeyebileceği gibi, lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

18- Onur Kurulu’nca karara bağlanan dosya, derhal yönetim kuruluna havale edilir. Yönetim Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç altmış (60) gün içinde karar vermek zorundadır.

19- Disiplin soruşturması sonunda verilen karar, Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye ve şikayetçiye yazılı olarak bildirilir.

20- Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

21- Uyarma, kınama ve uzaklaştırma cezaları kesin olup bunlara karşı itiraz edilemez. İhraç kararına karşı onbeş gün içinde Yönetim Kurulu'na verilecek dilekçe ile Genel Kurula itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Genel Kurul, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul eder veya cezayı kaldırır. Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır.

22- Uyarma cezası verilmesini gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren iki yıl, diğer cezaların verilmesini gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl içinde soruşturma açılmasına dair yönetim kurulu kararı verilmemiş ise bu suçlarla ilgili disiplin işlemi yapılamaz. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyor ve bu suç için, yasa daha uzun bir zaman aşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zaman aşımı süresi uygulanır.

23- Her türlü tebligat, üyenin veya şikayetçinin kendisine, daimi çalışanına, aile bireylerinden birine ya da çalıştığı işyerinde posta teslim almak görevini fiili olarak yapan bir kişiye teslim edildiği belgelenebilir (iadeli taahhütlü posta, kargo, imza karşılığı elden teslim vb.) araçlarla yapılır.

24- Soruşturma dosyası taraflar açısından alenidir. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu inceleme sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun tüm gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.

25- Dernek üyeliğinden çıkartma cezası dışındaki disiplin cezalarından birini almış olan üyeler, cezanın kesinleşmesinden sonra üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

26- Soruşturma usulüne ilişkin burada yer almayan durumlarda Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları hükümleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde 30- Hüküm Eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görev Ünvanı
Prof. Dr. Feza Karakayalı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bilgi Baca Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Metin Keskin Sayman
Prof. Dr. Ersin Öztürk Genel Sekreter
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İlker Sücüllü Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Aras Emre Canda Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Fahrettin Acar Yönetim Kurulu Üyesi
‌Prof. Dr. Cihangir Akyol ‌Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu tüzük 30 (Otuz) maddeden ibarettir.

(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu konular değildir. Yıldız işaret olmayan maddeler tüzükte bulunması zorunlu konulardır).

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Son Güncelleme Tarihi: 18-04-2024 12:39:10 | Powered by MMA