Tüzük

 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yeni Tüzüğü

 

1 Nisan 2022 tarihinde tüzük değişikliği yapılmıştır.

 

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin adı Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’dir (TKRCD). Bundan böyle derneği tanımlamak için tüzükte TKRCD kısaltması kullanılacaktır. Dernek merkezinin adresi Latilokum Sok. No:3/2 Şişli – 34387 - İstanbul’dur. Tüm ülkede etkinlik gösterir.

Uluslararası etkinlik ve yazışmalarda dernek adı olarak “Turkish Society of Colon and Rectal Surgery” kullanılacaktır.

 

Madde 2- Derneğin Amacı

Kolorektal cerrahi; kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu, tanı ve tedavi edici tüm konularını içerir.
TKRCD’nin amacı; üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, toplum yararı gözeten bir kuruluş olarak kolorektal cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, toplumun kolorektal hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en etkin biçimde tedavi edilmesi için çalışmalar yapmaktır. Kolorektal hastalıklara ilişkin uygulamaların standartlarını belirlemek derneğin amaçları arasındadır. TKRCD, bu amaçlarla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.

 

Madde 3- Derneğin Çalışma Konuları ve Etkinlik Alanı:

Dernek sağlık, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında etkinlik gösterir. Etkinlik alanı kolorektal cerrahidir; kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu, tanı ve tedavi edici tüm konularını içerir.

A. Eğitim:

a. Ülkemizde kolorektal cerrahi alanının en yüksek mesleki ve bilimsel standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak, kolorektal cerrahi ile uğraşan hekimlerin bu alanda en üst standartlara ulaşmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak.
b. Kolorektal cerrahi alanının; mezuniyet öncesi eğitimde, genel cerrahi ve diğer ilgili uzmanlık eğitimlerinde, mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim alanlarında yer almasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek.
c. Kolorektal cerrahi ile ilgili bilimsel verileri  toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb. gibi) ve bilimsel yayınlar (hakemli dergi, kitap, vb. gibi) yapmak, elektronik ortamın eğitim amaçlı olarak etkin biçimde kullanılmasını (web, e-gruplar gibi) sağlamak, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinden üyelerin kredi puanı edinmesi için dernek bilimsel ve eğitim etkinliklerinin Türk Tabipleri Birliği-Sürekli Tıp Eğitimi kredilendirme sistemi içerisinde olmasını sağlamak.
d. Kolorektal hastalıkların nedenleri, tanı, tedavi yöntemleri ve önlenmeleri konularında toplumun, hastaların, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin bilgilenmesi için çaba göstermek, yayınlar yapmak.
e. Kolorektal cerrahi alanında ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f. Kolorektal cerrahi hastalıkları alanının ülkemizde genel cerrahi uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisas alanı olması için çaba göstermek (yasa ve yönetmelik değişiklikleri için, eğitim alt yapısının oluşturulması ve içerik/standartlarının belirlenmesi için).
g. Kolorektal cerrahi alanının ülkemizde bir yeterlik (“board”) alanı olması için çaba göstermek (dernek bünyesinde yeterlik kurulu çalışmalarını başlatmak).
h. Kolorektal cerrahi alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak.

B. Araştırma:

a. Kolorektal cerrahi alanında yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek.
b. Ulusal kanser politikaları çerçevesinde kolorektal kanser ile ilgili temel verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını paylaşmak.
c. Kolorektal cerrahi alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek.
d. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla komiteler, çalışma grupları ve görev grupları oluşturmak.
e. Kolorektal cerrahi alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak.

C. Hasta Bakımı:

a. Kolorektal hastalıkların en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve korunma) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek, bu amaçla  araştırma ve çalışmalar yapmak, standartlar oluşturmak.
b. Kolorektal kanserin en uygun tanı, tedavisi ve önlenmesi için kılavuzlar oluşturmak ve yaymak, bu kılavuzların uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak.
c. Kolorektal hastalıklar alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda  araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek.
d. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek.

D. Halk Sağlığı:

a. Kolorektal hastalıklar özellikle kolorektal kanserler ile ilgili ulusal politikaların belirlenmesine, toplumun eğitimine katkıda bulunmak, hastalıkların toplumsal maliyetleri/yükü ile ilgili ve bunları azaltmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak.
b. Kolorektal hastalıklardan özellikle kolorektal kanserlerden toplumu korumak ve var olan hastalıklar ile ilgili durumu daha iyi hale getirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak, toplumu ve hastaları bilgilendirmek, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar yapmak ve beyanatlarda bulunmak.
c. Kolorektal hastalıkları önlemeye ve hasta bakımını iyileştirmeye yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla  yakın  işbirliği yapmak, halkın bu konuda farkındalığını sağlamak/arttırmak için sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıdaki amaçlara yönelik olarak:
i. Dernekte etkin bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş malzemelerini edinmek.
ii. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama etkinliklerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
iii. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek duyulan gelirleri sağlamak amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
iv. Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak oluşturmak.
v. Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
vi. Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
vii. Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje düzeyinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
viii. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde benzer amaçlı derneklerle ve meslekî kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
ix. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
x. Büyük doğal afetlerde zarar gören sağlık personeline Yönetim Kurulu kararıyla nakit varlığının yüzde biri oranına kadar sosyal yardımda bulunmak.
xi. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan her genel cerrah TKRCD’ne  üye adayı olabilir.
TKRCD’ye üyelik başvurusunun kabul edilmesi için aşağıdaki belirtilen kriterler sağlanmalıdır;

 1. Kolorektal cerrahi alanında 1 adet uluslararası makalede isminin olması veya TKRCD dergisinde 2 adet yayının olması,
 2. TKRCD’nin düzenlemiş olduğu en az 3 adet sürekli tıp eğitimi faaliyetine (Kongre, kurs veya sempozyum) katılmış olması,
 3. Üyelik başvurusunda en az birisi halen aktif Yönetim Kurulu (YK bundan böyle tüzük içinde bu kısaltma kullanılacaktır) üyesi olmak kaydıyla, iki dernek üyesinin yazılı referansı gereklidir.

Bu kriterleri karşılayamayan fakat TKRCD’ye üye olmak isteyen cerrahlar için üyelik başvurusunda, TKRCD Sanal Akademi  Modülü’nü tamamlama ve en az birisi halen aktif YK  üyesi olmak kaydıyla, iki dernek üyesinin yazılı referansı şartları aranır.
Avrupa Koloproktoloji sınavını geçen ve ESCP Yeterlik Belgesi alan cerrahların üyelik başvuruları, bu belge ve en az birisi halen aktif YK  üyesi olmak kaydıyla, iki dernek üyesinin yazılı referansı ile kabul edilir.
Ancak Web üyeliğinde bu koşullar aranmaz, iki dernek üyesinin yazılı referansı yeterlidir.
Gerekli referanslar alındıktan sonra, TKRCD başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek YK’nca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir.  Başvurusu kabul edilen üye, bir yıl süre ile ‘Aday Üye’ statüsünde yer alır. Bir yılın sonunda aksini gerektirecek bir durum oluşmadığı takdirde, YK tarafından ‘Asli Üye’liği onaylanır ve üye kayıt defterine kaydedilir. Aday Üye, Asli Üyelerin her türlü hakkına sahiptir ancak, Seçimli Genel Kurul’larda oy kullanamaz.
TKRCD’ne ilk başvurusu veya aday üyelikten asli üyeliğe geçişi reddedilen kişiye YK gerekçe göstermek zorunda değildir.
Derneğin asli üyeleri; derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar YK kararı ile onursal üye ya da fahri üye olarak kabul edilebilir.

ADI VE SOYADI DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ
ADNAN SALEPÇİOĞLU İZMİR 1922
HÜSEYİN KAYA ÇİLİNGİROĞLU SÜRMENE 1930
M. AYHAN KIZIL UŞAK 1937
KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU TRABZON 1939
ERCÜMENT GÜREL AFYON 1929
EMİN UĞUR ERKOÇAK SEYDİŞEHİR 1942
NECMETTİN SÖKÜCÜ GAZİANTEP 1946
HALİT OSMANOĞLU KERKÜK 1941
EMİN NUR DANİŞMEND İSTANBUL 1943
ALİ AKYÜZ OF 1945
ÖMER TARIK AKÇAL İZMİR 1946
AHMET NEJAT ÖZBAL BULDAN 1940
MEHMET FÜZÜN AKHİSAR 1952

 

TKRCD’nde 4 üyelik kategorisi bulunmaktadır:
A. Asıl/Asli Üye: Dernek kurucuları ve dernek yönetimince başvuruları kabul edilenlerden oluşur. Genel cerrahi uzmanlığının yanı sıra kolorektal cerrahi ile ilgili eğitim, klinik hizmet ya da araştırma yapmış/yapıyor olmak, TKRCD asıl/asli üyeliği için tercih nedenidir.
Asli üyeler, derneğin yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Üyelikleri için yıllık aidat öderler.
B. Aday Üye: Madde 4 de tanımlanmış olan bir yıl bekleme süresindeki üyedir.
C. Fahri Üye: Kolorektal cerrahinin  gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında kolorektal alanında çalışan  hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik  özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. En az iki asil üyenin  ve  TKRCD YK’nun aldığı kararla seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.
D. Onursal Üye: Çalışmalarıyla kolorektal cerrahi alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler, kolorektal cerrahinin gelişmesine  katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir.  TKRCD YK’nun tam sayısının en az 2/3’sinin oylarıyla seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

 

Madde 5- Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, TKRCD üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi YK’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

             

Madde 6- Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar:

 1. Dernek tüzüğü, etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda, dernek amaçlarına aykırı hareketlerde veya dernek çalışmalarını engelleyici  davranışlarda bulunmak.
 2. Bir ay arayla yapılan yazılı en az 2 uyarıya rağmen üyelik aidatını son uyarıyı takiben 3 ay içinde ödememek.
 3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 4. Dernekler yasasına göre üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
 5. Etik Kurulu tarafından üyelikten ihracı istenenler, YK’da talebin kabulü durumunda, ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici olarak üyelikten ihraç edilirler. Genel Kurulda talebin kabulü durumunda üyelik sona erer. Genel Kurul kararı, yargı yolları açık olmak koşuluyla kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin saptanması halinde YK önerisi ve genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

           

Madde 7- Dernek  Organları:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

Madde 8- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Yöntemi:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asli üyelerden oluşur.
Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Aralık ayında YK’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya YK’nca çağırılır. YK, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Yöntemi
YK, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asli üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenlerini de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda birinci belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yöntemi
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, YK veya YK tarafından görevlendirilecek kişilerce kontrol edilir. Üyeler, YK’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı YK başkanı veya görevlendireceği YK üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de YK tarafından bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal, fahri ve aday üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler YK başkanına teslim edilir. YK başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen YK’na 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 9- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 4. YK’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle onların görevden alınması.
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen YK kararlarının görüşülerek onaylanması veya ret edilmesi,  üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen YK kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, Etik Kurul teklifi ve YK kararı ile geçici olarak üyelikten ihraç edilenlerin durumunun karara bağlanması.
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda YK’na yetki verilmesi.
 8. YK’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının saptanması.
 10. Derneğin bir federasyona katılmasının veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu konuda YK’na yetki verilmesi.
 11. Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 12. Derneğin vakıf kurması.
 13. Derneğin fesih edilmesi.
 14. YK’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
 15. Üye yıllık aidatlarının saptanması.
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
 17. YK’nun teklifi üzerine “Onursal Başkan” seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 18. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Madde 11- Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu (YK bundan böyle tüzük içinde bu kısaltma kullanılacaktır) 9 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Onursal Başkan; Genel Kurul tarafından ayrıca seçilir. Onursal Başkan, YK toplantılarına katılır, teklif sunar, karar alınmasında oy hakkı yoktur.
YK’na aday olabilmek için, en az 5 yıl TKRCD üyesi olmak, TKRCD’nin düzenlemiş olduğu eğitsel faaliyetlerin en az 5’inde görev yapmış olma şartı gereklidir. TKRCD Yönetim Kurulu’na aday olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir. YK Başkanlığına seçilmek için en az bir dönem YK üyeliği yapmış olma şartı gereklidir. YK tamamen yenilenmiş ise bu şart aranmaz. Seçimden sonraki ilk YK toplantısında aşağıdaki şekilde görev bölüşümü yapılır.

 1. Başkan
 2. İkinci Başkan
 3. Genel Sekreter
 4. Sayman
 5. “Web” sitesi ve internet sorumlusu
 6. Dergi sorumlusu
 7. Kurs sorumlusu
 8. Halkla ilişkiler sorumlusu
 9. Uluslararası ilişkiler sorumlusu

Yönetim Kurulu içinde ayrıca iki üye, Sanal Akademi ve Yeterlik Kurulu sorumlusu olarak görevlendirilir.

Görev tanımları

 1. Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, YK toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının  yürütülmesinden sorumludur. Bu amaçla YK üyelerini, derneğin eski yöneticilerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını YK üyelerinden birine  devredebilir.
 2. İkinci Başkan: Başkan olmadığında ona vekâlet eder. Dernek geleneklerinin sürdürülmesini sağlamada yardımcı olur.
 3. Genel Sekreter: Tüm YK toplantılarının gündemini başkanla birlikte oluşturur, toplantıları düzenler, tutanakları yazar, kararları yazar ve üyelere duyurur, üye kayıtlarını yapar, günceller, resmi ve gayri resmi yazışmaları başkanla birlikte yapar, dernek defterlerini (üye kayıt defteri, üye karar defteri ve gelen-giden evrak dosyaları vb. gibi) düzenler.
 4. Sayman: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilânço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilânço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya ikinci başkanla ile birlikte yapar.
 5. “Web” sitesi ve internet sorumlusu”: Dernek “web” sayfasının yönetiminden ve etkinliğinden sorumludur. Gerek duyulduğu takdirde bu görev için YK dışından da destek alınabilir. YK ile dış destek arasındaki eş güdümü sağlar.
 6. Dergi sorumlusu: Derginin özerk olması nedeni ile editörlük görevi YK dışından birine verilebilir. Bu durumda, Dergi sorumlusu Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin (TURKISH JOURNAL of COLORECTAL DISEASE) dergi editörü ile yönetim kurulunun iletişim içerisinde çalışmasını sağlamakla görevlidir. Derginin düzenli ve istenilen kalitede yayınlanmasından, ulusal ve uluslararası dizin listelerine girmesi için gerekli çalışmalardan sorumludur. Dergi sorumlusu editör ile YK arasında eşgüdümü sağlar.
  Buna ek olarak YK gerekli görmesi durumunda YK üyelerinden birini editör veya editör yardımcısı olarak görevlendirebilir. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin (TURKISH JOURNAL of COLORECTAL DISEASE) sorumlu dergi editörü olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir.
 7. Kurs sorumlusu: Derneğin düzenleyeceği kursların planlanması ve yürütülmesinde görev yapar. İlgili komitenin doğal üyesidir. Gerek duyulduğunda bu görev ile ilgili bir komite kurarak dernek YK ile komite arasında eşgüdümü sağlar.
 8. Halkla ilişkiler sorumlusu: Derneğin, madde 3/D’de tanımlanan amaçlarına yönelik aktiviteleri planlar.
 9. Uluslararası ilişkiler sorumlusu: Derneğin uluslararası derneklerle bilimsel ilişkisini kurmak, üyelerimizin yurt dışında yapacakları eğitim faaliyetlerini koordine etmek, üyelerimizin belli başlı uluslararası derneklere üye olmalarını ve onların faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek, ülkemizde uluslararası toplantılar düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, yabancıların kendi eğitim faaliyetlerimize katılmalarını sağlamaktan sorumludur.
 10. Sanal Akademi Sorumlusu : Dernek tüzüğümüzün madde 27’sinde tanımlandığı gibi  TKRCD Yönetim Kurulu ile Sanal Akademi sorumlusu arasındaki  iletişimi sağlar, sanal akademi faaliyetleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir. Sanal Akademi sorumlusu olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir.
 11. Yeterlik Kurulu Sorumlusu : Dernek tüzüğümüzün madde 23’ünde tanımlandığı gibi  TKRCD Yönetim Kurulu ile Yeterlik Kurulu sorumlusu arasındaki iletişimi sağlar, yeterlik kurulu faaliyetleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir.

YK, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Başkanın çağrısıyla, başkan veya onun bulunmadığı durumlarda ikinci başkanın başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oy verdiği karar kabul edilir. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa YK toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. YK asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Dernek Başkanlığı en fazla 2 dönem, YK üyeliği ardışık olarak en fazla 4 dönem süreyle yapılabilir. Bir dönem aradan sonra tekrar YK üyeliğine seçilebilir. İki dönem başkanlık yapmış dernek başkanları bir kez daha dernek başkanı olamaz.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile YK çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınmasına karar vermek ve üyelikten çıkarılma konularında genel kurula öneri götürmek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. YK’na bağlı kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak,
 12. Üyeleri arasında bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayın yapmak,
 13. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli planlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine yetki vermek, bilimsel toplantıların öncelikli konularını belirlemek,
 14. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek,
 15. Fahri ve onursal üyeleri genel kurula önermek,
 16. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 12-  Denetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde YK’na ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Etik Kurul
YK tarafından kıdemli üyeler arasından gizli oyla, iki yıl için seçilen 5 kişiden oluşur. Etik Kurul’dan kolorektal cerrahi alanında; hekim- endüstrisi ilişkileri, hekim-hekim, hekim-hasta ilişkileri ve yayın etiği konularında derneğin özgül ilkelerini geliştirilmesi, kongre ve diğer sürekli eğitim etkinliklerinde bu etik ilkelere uyulması için YK’na önerilerde bulunması beklenir. Etik  kurulu meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikayetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için YK’na öneri vermek yetkisindedir. Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları; YK’nun üyelerle ilgili şikâyetlerini araştırır. Üyelikten çıkarılma ilk genel kurulda karara bağlanır ve öneri olarak genel kurula götürülür. Etik kurulu üyeleri, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Etik kurula seçilebilmek için, tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, halen hekimlik görevlerini yapıyor olmak veya meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak, genel cerrahi alanında en az 15 yıllık meslek deneyimi bulunmak gereklidir. Dernek Başkanı bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir ancak oy kullanamaz.

Çalışma Grupları
Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, YK kararıyla kolorektal cerrahinin değişik konularında çalışma grupları oluşturulur.
Çalışma Grupları,  YK’na bağlı olarak çalışan,  kolorektal cerrahinin belirli alanlarına (kolorektal kanser, anorektal fizyoloji, inflamatuar barsak hastalıkları vb. gibi) ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı  ve ulusal politikalar oluşturmada  bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.

Görev Grupları
Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla YK tarafından belirli bir konu  ve  sınırlı bir süre için oluşturulan ve kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlıkları sona eren, en az 3 üyeden oluşan kurullardır.

 

Madde 13- Derneğin Gelir Kaynakları:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 200 TL, yıllık olarak da 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 65 yaş üstü üyelerden aidat alınmaz.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler. 

 

Madde 14- Derneğin Defter Tutma İlke ve Yöntemleri ve Tutulacak Defterler:

Defter tutma ilkeleri;
Dernekte, bilanço hesabı esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde kanunda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Kanunda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın YK kararı ile bilânço ilkesine göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Yöntemi
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen yöntem ve ilkelere uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: YK kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
 2. Tevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Onanması
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço ilkesine göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 15- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi (dekont) veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) YK kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, YK kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek YK başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler YK başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 16- Beyanname Verilmesi:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek YK tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

           

Madde 17- Bildirim Yükümlülüğü:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri YK başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası YK’nca imzalanmış örneği, eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış YK kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 18- Derneğin İç Denetimi:

Dernekte genel kurul, YK veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, YK veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya YK, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyulması halinde YK kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 20- Temsilcilik Açma:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla YK kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, YK kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

Madde 21- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 22- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son YK üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son YK üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir YK üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 23- Yeterlik Kurulu

Ülkemizde kolorektal cerrahiyi geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin (TKRCD) önemli hedeflerinden biri kolorektal cerrahi eğitiminin standartlarını yükseltmek, kolorektal cerrahinin bir yan dal haline gelmesini sağlamak, bu sayede insanların kolorektal cerrahi alanında daha iyi sağlık hizmeti alabilmelerini mümkün hale getirmektir. Bu amaçla TKRCD Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğü ile uyumlu bir şekilde  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TKRCYK) kurulmasına karar verilmiştir.
a. Yeterlik Kurulu, Yeterlik Genel Kurul üyelerince onaylanan ve yürürlüğe giren bir yönergeye sahiptir ve çalışmalarını buna uygun olarak yürütür.
b. TKRCYK,  TKCRD bünyesinde özerk, kar amacı gütmeyen, TKRCD Yönetim Kurulu ile uyumlu bir belgelendirme (sertifikasyon; kişiler için) ve eş yetkilendirme (akreditasyon; kurumlar için ) kuruludur.
c. Yeterlik kurulu çalışmaları TKRCD tarafından finanse edilir, finans giderleri TKRCD Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.  Dernek yönetim kurulundan bir üye dernek yönetim kurulu ile yeterlik kurulu arasındaki uyumu sağlamak üzere TKRCDYK yürütme kurulunda görev alır.
d. Yeterlik kurulunda görev alabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olunması gerekmektedir.

 

Madde 24- TKRCD Veri Tabanı Çalışma Grubu

Ülkemizde Kolorektal Kanser konusunda bilimsel ve epidemiyolojik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş Kolorektal Kanser Veri Tabanı Çalışma Grubu TKRCD’nin özel bir kuruluşudur.
a. Yılda bir kez yönetim kuruluna rapor şeklinde gelişmeleri sunar. Kendi yönergeleri doğrultusunda faaliyet gösterirler.
b. Üyeleri gönüllülük esasına göre TKRCD Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
c. Görev süreleri 5 yıldır.
d. Ekonomik olarak TKRCD İktisadi işletmesine bağlıdır, harcamaları sadece teknik altyapı ve varsa sekreterin maaşı olup iktisadi işletme tarafından karşılanır. Ek bir harcama gerekmesi halinde ancak TKRCD Yönetim Kurulu kararı ile ödeme yapılabilir.
e. Veri tabanı sorumlusu olabilmek için TKRCD Yeterlik Belgesi’ne sahip olmak gerekir.

 

Madde 25- Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Editör Görevleri ve Süresi

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (TURKISH JOURNAL of COLORECTAL DISEAS)
İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan bağımsız, hakemli ve uluslararası bir süreli yayındır.
a. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin editörü ve editör kurulu TKRCD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b. Dergi editörü ve editör kurulu TKRCD üyesi olmak zorundadır. Editörün eski ya da yeni dönemin Yönetim Kurulu üyesi olmak zorunluluğu yoktur.
c. Yönetim Kurulu, derginin editör ve editör kurulu seçiminde World Association of Medical Editors (WAME) prensiplerini, bilimsel ve akademik başarıyı benimser.
d. Türk Kolon ve Rektum Dergisi’nin editör görev süresi, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 5+5 yıldır. TKRCD Yönetim Kurulu, 5 yıl görev süresi dolan dergi editörünün çalışma performansını değerlendirerek görev süresini sonlandırma ya da 5 yıl daha uzatma hakkına sahiptir.

 

Madde 26- TKRCD Sempozyumlarının Yer, Zamanlanma ve Konularının Belirlenmesi

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, eğitsel faaliyetleri içinde her iki senede bir ulusal/uluslararası bir kongre düzenler. Kongrenin olmadığı senelerde ise, İlkbahar ve Sonbahar döneminde, iki “TKRCD Sempozyumu” organize eder.
a. Yeni seçilmiş yönetim kurulu, görev süresini içine alan dönemde yapılacak  sempozyum ve kongrelerin planlanmasından sorumludur. Planlama görevi, görev süresinin ötesine geçemez.
b. Düzenlenecek bu sempozyumların bilimsel konuları ve yerleşkesi, seçimle yeni gelen yönetim kurulunca belirlenir.
c. Yapılacak sempozyumların başkanı ve bilimsel kurulu yönetim kurulunca belirlenir. 
d. Sempozyum yerleşkesi Türkiye’nin coğrafi bölgelerine düzenli aralıklarla eşit olarak dağıtılır (Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi).
e. Sempozyum yerleşke sıralamasının yönetimi ve denetimi yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
f. Sempozyumlar, mücbir sebepler varlığında yönetim kurulu kararı ile ertelenebilir, iptal edilebilir veya  formatı değiştirilebilir.

 

Madde 27- Sanal Akademi

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sanal Akademi (e-öğrenme) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin özerk bir kuruluşudur.
Sanal Akademi sorumlusu  TKRCD Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Sanal Akademi sorumlusu YK dışından birine verilebilir. Bu durumda Sanal Akademi sorumlusu ile YK üyelerinden biri arasında eşgüdüm sağlanır. Görev süreleri 5 yıldır. Ekonomik olarak TKRCD İktisadi işletmesine bağlıdır. Harcamaları sadece teknik altyapı olup iktisadi işletme tarafından karşılanır. Ek bir harcama gerekmesi halinde ancak TKRCD Yönetim Kurulu kararı ile ödeme yapılabilir.

 

Madde 28- Hüküm Eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı: Görev Unvanı:
Prof. Dr. M. Ayhan Kuzu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı İkinci Başkan
Prof. Dr. Emre Balık Sayman
Prof. Dr. Bilgi Baca Genel Sekreter
Prof. Dr. M. Cem Terzi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İlker Sücüllü Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ersin Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr.: Fahrettin Acar Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) maddeden ibarettir.

(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu konular değildir. Yıldız işaret olmayan maddeler tüzükte bulunması zorunlu konulardır).

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA